top of page

REGULAMIN PRZEDSZKOLA GEDANIA 1922

 1. Główną zasadą obowiązującą jest szacunek do drugiego człowieka. Dlatego nie zmuszamy dzieci do spania, jedzenia, uczestniczenia w zajęciach.

 2. W przedszkolu nie stosuje się kar wobec dzieci.

 3. W przedszkolu przebywają dzieci, które są z sukcesem przeszły trening czystości (tzn. nie mają pieluch, sygnalizują swoje potrzeby fizjologiczne). Nie ma możliwości używania pieluch i nocnika na terenie przedszkola.

 4. Zasady obowiązujące w danej grupie przedszkolnej ustalane są wspólnie z dziećmi.

 5. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego lub poprosić rodzica o wcześniejsze odebranie dziecka z przedszkola.

Nie przyprowadzamy dzieci, które:

 • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii), są przeziębione lub chore,

 • są w trakcie leczenia antybiotykowego,

 • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.

 1. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom. Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść stosowne zaświadczenie od lekarza.

 2. Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko oraz stosownego zaświadczenia od lekarza.

 3. Obowiązkiem rodzica, w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów, najlepiej sporządzonej przez lekarza.

 4. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów (rodziców) do dyrekcji placówki.

 5. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola. 

 6. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.

 7. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.

 8. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora lub wicedyrektora przedszkola.

 9. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych i adresu zamieszkania lub zameldowania dziecka. 

 10. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia, chipsów itp. Zabronione jest też zostawianie jedzenia w szatni. Na imprezy urodzinowe dzieci można przynosić ciasto/tort i owoce. Nie przynosimy innych przekąsek, zwłaszcza żelków, lizaków, chipsów itp.

 11. Dzieci mogą przynosić do przedszkola zabawki tylko w piątek. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola lub pozostawione na jego terenie (np.: rowery, hulajnogi).

 12. Na terenie przedszkola, poza szatnią, obowiązuje zakaz poruszania się w obuwiu wierzchnim. Rodzice, którzy chcą wejść na korytarz lub do sal przedszkolnych zobowiązani są do założenia obuwia ochronnego.

 13. Dziecko, po które przyszedł rodzic/opiekun znajduje się już pod jego opieką, nawet jeżeli przebywa na terenie przedszkola lub placu zabaw.

 14. Nasze przedszkole nie akceptuje przemocy. Jeśli dziecko zachowuje się agresywnie i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych, uruchamiana jest miesięczna procedura interwencji. Procedura ta realizowana jest w ścisłej współpracy z rodzicami. Ocena sytuacji prowadzona jest przez zespół psycho-pedagogiczny.

Przebieg procedury:

Jeśli dziecko wykazuje zachowania agresywne oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i/lub innych, wdrażana jest około miesięczna procedura interwencyjna.


a) w pierwszej kolejności wychowawca spotyka się z rodzicami celem omówienia trudności dziecka i wypracowania wspólnych rozwiązań;
b) jeśli w przeciągu 2-3 tyg. nie ma wyraźnych zmian (obserwacja edukatorów i zespołu psychopedagogicznego), umawiane jest spotkanie wychowawcy i pedagoga wraz z rodzicami;

c) podczas ww. spotkania opracowywane są metody i narzędzia pracy w ścisłej współpracy z rodzicami - są one spisane w formie np.: kontraktu.

 

Rodzice i placówka w przeciągu około 3 miesięcy wspólnie pracują nad modyfikacją niepożądanych zachowań dziecka. Podczas tego okresu postępy dziecka w kwestii intensywności trudności jakie wykazywało są obserwowane i konsultowane z rodzicami. Liczymy przy tym na pełną współpracę rodziców w kwestii poprawy funkcjonowania ich dziecka w przedszkolu.

Jeśli po ww. czasie nie następuje poprawa zachowania dziecka lub nie ma ustalonej współpracy ze strony rodziców, umowa z rodzicami może być rozwiązana w trybie jednomiesięcznego wypowiedzenia. Jeśli rodzice nie współpracują z wychowawcą, jak i zespołem psychopedagogicznym, odraczają spotkania dotyczące zachowań ich dziecka, umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym.

bottom of page