top of page

REGULAMIN

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU GEDANIA 1922

 

1. Główną zasadą obowiązującą jest szacunek do drugiego człowieka. Dlatego nie zmuszamy dzieci do spania, jedzenia, uczestniczenia w zajęciach.

 

2. W przedszkolu nie stosuje się kar wobec dzieci.

 

3. Zasady obowiązujące w danej grupie przedszkolnej ustalane są wspólnie z dziećmi.

 

4. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego. 

 

Nie przyprowadzamy dzieci, które:

  • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),

  • są przeziębione lub chore,

  • są w trakcie leczenia antybiotykowego,

  • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.

 

5. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom. Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść stosowne zaświadczenie od lekarza.

 

6. Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.

 

7. Obowiązkiem rodzica, w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów, najlepiej sporządzonej przez lekarza.

 

8. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów (rodziców).

 

9. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola. 

 

10. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.

 

11. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.

 

12. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.

 

13. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora lub wicedyrektora przedszkola.

 

14. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka. 

 

15. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia, chipsów itp. Zabronione jest też zostawianie słodyczy w szatni.

 

16. Dzieci mogą przynosić do przedszkola zabawki tylko w piątek. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

 

17. Na terenie przedszkola, poza szatnią, obowiązuje zakaz poruszania się w obuwiu wierzchnim. Rodzice, którzy chcą wejść na korytarz lub do sal przedszkolnych zobowiązani są do zdjęcia butów.

 

18. Dziecko, po które przyszedł rodzic/opiekun znajduje się już pod jego opieką, nawet, jeżeli przebywa na terenie przedszkola lub placu zabaw.

 

19. Prosimy rodziców, aby na imprezy urodzinowe w grupach przedszkolnych przynosili jedynie ciasto lub tort i owoce. Prosimy nie przynosić chipsów, słodyczy, paluszków, itp.

 

 

 

20. Nasze przedszkole nie toleruje przemocy. Dlatego u dzieci wyraźnie agresywnych i stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa innych, uruchamiana jest miesięczna procedura interwencji. Procedura interwencji realizowana jest w ścisłej współpracy z rodzicami. Ocena sytuacji prowadzona jest przez zespół psycho-pedagogiczny. Z żalem informujemy, jeśli po tym czasie nie następuje poprawa zachowania dziecka to jako placówka jesteśmy zmuszeni do rozwiązania umowy.

bottom of page